สถิติ
เปิดเมื่อ15/02/2017
อัพเดท15/02/2017
ผู้เข้าชม126
แสดงหน้า263
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AdsOne.com

โครงการ "มือเล็กๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม"

อ่าน 19 | ตอบ 0
 
ชื่อโครงการ       โครงการมือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม
ดำเนินการโดย   กลุ่มมือเล็กๆจิตอาสา  จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลา          1 พฤษภาคม 2559 – 30 พฤษภาคม 2560
 
 
 1. หลักการ และ เหตุผล
นพบุรีศรีนครพิงค์ หรือ จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์ และ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นอย่างยิ่งจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งในแง่ของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เป็นเสมือนรากเหง้าทางสังคมที่คอยช่วยพยุงบริบทการดำเนินชีวิตของผู้คนในเมืองเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีมิตรไมตรีจิต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ด้วยสภาวการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือ อื่น ๆ จึงส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนชาวเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเชียงใหม่ในปัจจุบัน พบว่าเป็นไปในทิศทางที่มุ่งเน้นการดำรงชีวิตแบบปัจเจกบุคคลมากขึ้น จึงส่งผลให้วิถีชีวิแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย การมีมิตรไมตรีจิต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สังคม หรือ จิตสาธารณะ ลดน้อยถอยลง จากแนวโน้มดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ ทั้งในด้านกายภาพ และ ด้านสุขภาวะ ที่ทำให้มีความสุขลดน้อยถอยลง เชื่อมโยงไปสู่สุขภาวะทางปัญญา
จากแนวโน้มดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ กระบวนการจิตอาสาเป็นกระบวนการ หรือ วิถี แห่งการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งวิถีทางดังกล่าวเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดปัญญาในการมองเห็นความเป็นจริงของชีวิต และ ธรรมชาติ เกิดรากฐานที่มั่นคงทางจิตที่ส่งผลถึงชีวิตที่มีสุขภาวะครบทุกมิติ
 
ดังนั้นกระบวนการจิตอาสา จึงเป็นเสมือนแนวทาง และ กลไกอันสำคัญยิ่งที่จะช่วยหล่อหลอมวิถีแบบดั่งเดิมของชาวเชียงใหม่ให้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง  ทั้งนี้การสร้างกระบวนจิตอาสา ควรเริ่มต้น และ ปลูกฝัง ในกลุ่มเยาวชนเพื่อให้ในอนาคตเมื่อเยาวชนเติบใหญ่ขึ้นจะได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในคุณค่าของกระบวนการจิตอาสาที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และ เป็นพลังที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้มีวิถีชีวิตที่อุดมไปด้วยสุขภาวะทางกาย และ ปัญญา
จากแนวทางดังกล่าวทางโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ทำ โครงการ “มือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม” เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นเสมือนกลไกในการสร้าง และ ปลูกฝังกระบวนการจิตอาสาให้แก่เยาวชน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่เป็นไปตามแนวพระราชปณิธาน ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานให้แก่โรงเรียน ว่า “ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริต และ มีอุปนิสัยใจคอดี”
โครงการ มือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม มีกระบวนการดำเนินโครงการ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม ที่เริ่มต้นจากการสร้างแกนนำเครือข่ายเยาวชนหัวใจอาสาเพื่อสังคม ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายหลักจำนวน 20 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเยาวชนแกนนำจากโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 20 โรงเรียนจะได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการทางความคิด เกี่ยวกับกระบวนการจิตอาสา ที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา รวมถึง แนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนากระบวนการจิตอาสาให้เกิดอย่างแท้จริงในสถานศึกษาของตนเอง และ เมื่อเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว เยาวชนกลุ่มเป้าหมายจะต้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจิตอาสาไปสู่กลุ่มเพื่อเยาวชนในสถานศึกษาของตนเอง โดยการเผยแพร่ดังกล่าวนั้น เยาวชนจะต้องเป็นผู้คิดสร้างสรรค์กิจกรรมที่เกิดจากการผสานความร่วมมือระหว่าง เยาวชน โรงเรียน ชุมชน ในการดำเนินกิจกรรม และ มุ่งเน้นให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเพื่อนเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ในกระบวนการจิตอาสาให้มากที่สุด ( มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ สามารถนำไปเป็นแนวทาง Model ในการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน)  และ ในกิจกรรมท้ายสุดของโครงการ คือ การนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินโครงการ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน และ รับฟัง เพื่อนำเอาประสบการณ์ดังกล่าวไปสู่การจัดทำ Pocket book เผยแพร่เรื่องราวสู่สาธารณะ
จากรูปแบบกิจกรรมภายใต้โครงการมือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม จะนำไปสู่การเกิดต้นแบบ Model การเผยแพร่กระบวนการจิตอาสาไปสู่กลุ่มเยาวชนในรูปแบบใหม่ ๆ และ พัฒนาต่อยอดในการผลักดันให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เป็นโรงเรียนต้นแบบของการดำเนินกิจกรรมกระบวนการจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืนในอนาคต
 
 1. วัตถุประสงค์
 
 1. เพื่อบ่มเพาะเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจิตอาสา ที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา
 2. เพื่อสร้าง และ ขยายเครือข่าย การเผยแพร่แนวคิดกระบวนการจิตอาสา ที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดเชียงใหม่
 3. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม หรือ นวัตกรรม รูปแบบใหม่ โดยเยาวชนเป็นผู้คิดริเริ่มดำเนินการพร้อมผสานพลังความร่วมมือจาก โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่ากระบวนการจิตอาสา ในการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบ (Model) ของการขับเคลื่อนการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจิตอาสา  
 4. เพื่อร่วมเป็นพลังในการสรรค์สร้าง และ ขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมแห่งจิตอาสา ผ่านกลไก เครือข่าย และ การดำเนินกิจกรรมของเยาวชนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อตนเอง ขยายผลสู่เพื่อนเยาวชน ผู้ปกครอง และ ชุมชน จนสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านกระบวนการจิตอาสา
 
 1. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ
 
 1. ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงความสำคัญของ     คุณค่าจิตอาสา ที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา ผ่านกระบวนการดำเนินกิจกรรมของแกนนำเยาวชน
 2. เกิดรูปแบบกิจกรรม หรือ นวัตกรรมใหม่ ๆ จากการสรรค์สร้างโดยเยาวชน ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าจิตอาสา ที่ผสานเข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเชียงใหม่ ที่ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการคิดใคร่ครวญ      สู่การปฏิบัติ
 3. เกิดเครือข่ายแกนนำ เยาวชนกล้าใหม่ ใจอาสาเพื่อสังคม ในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับการจัดตั้งชมรม หรือ ชุมนุม เยาวชนกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม จำนวน 20 ชุมนุม/ชมรม
  จนนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินโครงการในระยะยาว 
 4. กลุ่มเป้าหมาย และ พื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการ
 5. โรงเรียนเป้าหมายดำเนินโครงการ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่                          โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  
 6.  ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการ                                                 บุคลากร ครู ผู้บริหาร สมาคมครูผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ศูนย์ออกแบบ และ สร้างสรรค์ (TCDC) เชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Road Show Project                                              ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ และ เปิดรับสมัครแกนนำเยาวชน หัวใจอาสา ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 20 โรงเรียน (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย + โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย) โดยมุ่งเน้นสื่อสารเพื่อให้กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนเป้าหมายได้เห็นความสำคัญของกระบวนการจิตอาสา และ มุ่งเน้นการนำกิจกรรมที่เยาวชนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมถึงคุณค่าของกระบวนการจิตอาสาอย่างแท้จริง ในกระบวนการดังกล่าว แกนนำเยาวชนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นแกนนำดำเนินกิจกรรม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และ คณะทำงานโครงการคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือ                                                                                                                           กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกาศโจทย์ ผนึกพลังสร้างสรรค์เยาวชนจิตอาสากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมในรูปแบบของการแถลงข่าว ที่เป็นรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นให้สื่อมวลชน คณะทำงาน เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้พูดคุย       แลกเปลี่ยนแนวคิดของกระบวนการจิตอาสาที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา เพื่อให้สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการดำเนินโครงการอย่างท่องแท้ และ เป็นพลังในการร่วมผลักดันสนับสนุนการดำเนินโครงการ และ เป็นการประกาศจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม ค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายอบรมพัฒนาทักษะ และ ประสบการณ์ แก่เยาวชนแกนนำ จาก 20 โรงเรียน (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย + โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย)เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจิตอาสา ที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และ ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการ พร้อมสร้างกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเยาวชนที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวทาง หรือ รูปแบบการจัดทำกิจกรรม รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณค่าของกระบวนการจิตอาสาในกลุ่มเยาวชน                                                                                                 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมมือเล็ก ๆ สร้างสรรค์จิตอาสา                                        แกนนำเยาวชนหัวใจอาสา   ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจิตอาสาที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเผยแพร่ที่เป็นกิจกรรมแปลกใหม่ หรือ ต้นแบบ (Model) ที่กลุ่มเพื่อนเยาวชนในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวมากที่สุด เพื่อเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่นำไปสู่ความเข้าใจอย่างท่องแท้ของกระบวนการจิตอาสา ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเกิดจากความร่วมมือของเยาวชนแกนนำ โรงเรียน เพื่อนเยาวชน และ ชุมชน  หัวใจหลักสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว คือ การคิดสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเพื่อนเยาวชนในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมมากที่สุด และ มีการพัฒนารูปแบบแนวทางที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงเน้นกระบวนการนิเทศติดตามผล พร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน                                                          กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมล็ดพันธุ์กล้าใหม่ ใจอาสาเพื่อสังคม                                                                                                       ดำเนินการจัดกิจกรรมเวที ถอดสรุป แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และ ประสบการณ์ จากการดำเนินโครงการ เพื่อใช้เวที และ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการ สรุป และ ถอดบทเรียน และ การแสวงหาการพัฒนารูปแบบแนวทางการดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืนในอนาคต  เน้นกระบวนการ แบ่งปัน และ รับฟัง เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงคุณค่าของการฟัง ที่เป็นกระบวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา   จิตอาสา ที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา                                                กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม Diary หัวใจอาสาเพื่อสังคม                                         ดำเนินการจัดทำ Pocket book ที่รวบรวมผลงานการดำเนินกิจกรรม       จิตอาสาของแกนนำเยาวชนหัวใจอาสา พร้อมกับถ่ายถอดเรื่องราวสรุปบทเรียน จากกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมล็ดพันธ์กล้าใหม่ ใจอาสาเพื่อสังคม จำนวน 1,000 เล่ม ดำเนินการเผยแพร่ Pocket book ไปสู่สถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ Pocket Book ดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงาน และ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ในการนำรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในสถานศึกษาของตนเอง                                                            ขั้นตอนกระบวนการหลังการดำเนินกิกรรม                                                                               กิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการ                                คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม และ สรุปบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินโครงการ  ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :